1688374557611

Trong thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến sự mờ nhạt giữa phát triển sản phẩm và phát triển phần mềm khi phần mềm trở thành một thành phần quan trọng hơn trong quá trình giao hàng sản phẩm. Một trong những vấn đề đã nảy sinh do sự mờ nhạt này là sự mất kết nối giữa các công cụ Quản lý Vòng đời Sản phẩm (PLM) và Quản lý Vòng đời Ứng dụng (ALM).

Hiện nay, các công cụ PLM và ALM hàng đầu đã phát triển một cách độc lập, giải quyết các vấn đề, cơ hội và quy trình khác nhau. Thiếu “ngôn ngữ” chung, các phương pháp tích hợp truyền thống chỉ cung cấp những cơ hội hạn chế để đồng bộ hai thế giới này.

Sự tích hợp Teamcenter Polarion là một bước đột phá trong việc điều hòa và tương tác giữa ALM và PLM. Tận dụng các công nghệ tích hợp dữ liệu liên kết mới nhất, Teamcenter Polarion Integration đảm bảo rằng tổ chức phát triển sản phẩm có một hệ sinh thái sản phẩm đồng nhất và liên kết song hướng giữa dữ liệu và quy trình ALM và PLM. Việc trao đổi ALM-PLM mượt mà mở ra cơ hội tương tác to lớn giữa các hệ thống và nhóm làm việc, giảm thiểu lỗi thiết kế và phát triển, và giúp tổ chức đưa ra những quyết định thông minh và tạo ra các sản phẩm tốt hơn.

1688374557611

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *