Polarion | PLM EcoSystem Is Consultant And Provider Of NX CAD/CAM/CAE/PLM/IT Services

Iceberg Subscription vs. Perpetual License 700x700 1

License thuê bao Vs. License vĩnh viễn: Tại sao phần mềm thuê bao thực sự rẻ hơn

Phần mềm thuê bao so với phần mềm vĩnh viễn, sự khác biệt là gì? Làm thế nào để bạn quyết định giữa phần mềm dựa trên thuê bao so với mô hình kế hoạch vĩnh viễn truyền thống cho công ty của bạn? Làm thế nào để bạn biết điều gì sẽ tốt hơn

blogpost radek v22

Polarion ALM 22 R2 – What’s New and Noteworthy | Polarion

Polarion ALM 22 R2 brings new REST API, navigation header, in-line editing of Work Items in table, and more productivity improvements. Learn more in our blog!