Kiến trúc Active Workspace Gateway

Bản vẽ này mô tả kiến trúc của Active Workspace Gateway, cùng với cách thức các thành phần hoạt động và tương tác với nhau trong môi trường phát triển Active Workspace sử dụng khung việc microservices.

Kiến trúc Active Workspace Gateway
Kiến trúc Active Workspace Gateway

🌐 Kiến trúc Active Workspace Gateway

Sử dụng môi trường phát triển Active Workspace với khung việc microservices đòi hỏi sự hiểu biết về cách thiết kế kiến trúc cổng và cách thức hoạt động của các thành phần liên kết với nhau. Các chủ đề sau đây phân tích kiến trúc này dựa trên những gì được sử dụng trong những hoạt động cụ thể.

👉  Active Workspace Gateway

Phần bên trái của sơ đồ hiển thị các thành phần của bộ điều phối microservices và cổng.

🧭 Active Workspace Gateway

Cung cấp khu vực tiếp nhận vào Active Workspace. Từ đây, yêu cầu của người dùng được hướng đến các microservices khác hoặc các vị trí khác tùy thuộc vào cấu hình của trang web.

Tất cả giao tiếp thông qua microservices vâng. Một số chức năng vẫn giao tiếp trực tiếp với Teamcenter.

📁 File Repository

Hệ thống lưu trữ file dựa trên web. Nó lưu trữ cả trang web ứng dụng Active Workspace cơ sở và các lớp phủ dịch vụ nghệ thuật khai báo trong hai kho lưu trữ riêng biệt.

⚙️ Declarative Artifact Service

Quản lý bất kỳ thay đổi nào được thực hiện bởi công cụ xây dựng UI của Active Architect, như Command builder, Panel Builder, v.v. Các thay đổi được lưu trữ trong kho lưu trữ file riêng biệt từ trang sản xuất. Khi bạn sử dụng chế độ phát triển của Active Workspace, những thay đổi đó được lớp phủ lên trang sản xuất.

📊 Teamcenter GraphQL

Trợ lý cho Active Workspace giúp xác định vị trí và tổng hợp dữ liệu.

🟩 Teamcenter

Toàn bộ kiến trúc 4-tầng của Teamcenter. Ứng dụng Active Workspace giao tiếp với Teamcenter như một khách hàng 4-tầng.

💻 Môi trường phát triển Active Workspace

Phần bên phải của sơ đồ hiển thị các thành phần của môi trường phát triển.

📁 Thư mục stage

Thư mục STAGE, được sử dụng cho việc phát triển và xây dựng địa phương.

🖥️ Máy chủ phát triển

Máy chủ ứng dụng web này sẽ tích hợp những thay đổi bạn thực hiện trong môi trường phát triển.

 

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *