Manufacturing Planning 1 1920x1080

CẦN PHẢI – Lập kế hoạch triển khai

Trong thời đại hiện nay, tôi thấy nhiều bài viết về Digital Transformation, Data Analytics, AI/ML và tập trung vào việc xây dựng nhiều tính năng và khả năng hơn. Tuy nhiên, không kém phần quan trọng là có một chiến lược triển khai chức năng được suy nghĩ kỹ càng để đảm bảo không có sự gián đoạn trong liên tục kinh doanh.

Một số câu hỏi cần xem xét trong chiến lược triển khai của bạn bao gồm nhưng không giới hạn:

Bạn có triển khai dưới dạng “big bang”, theo phân chia/phân khúc kinh doanh, theo nhóm sản phẩm, theo vùng?

Bạn sẽ thực hiện việc “nâng và chuyển” (lift and shift) hay sẽ có quá trình chuyển đổi dữ liệu đòi hỏi khắc phục dữ liệu? Bạn đã tính đến điều đó trong kế hoạch nguồn lực của mình chưa?

Dòng sản phẩm mới (New Product Introduction – NPI) hoặc các dự án Sustaining của bạn trông như thế nào và việc triển khai hệ thống, khả năng và quy trình kinh doanh mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nó?

Việc đào tạo và chuyển giao nhân lực sẽ dễ dàng hay khó khăn và bạn có cần thiết lập kỳ vọng về sự suy giảm ban đầu về năng suất và giá trị trước khi đạt đến giai đoạn tăng trưởng?

Bạn đã tích hợp cập nhật vào Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS), các quy trình và/hoặc hướng dẫn làm việc trong kế hoạch tổng thể của bạn chưa?

Tự nhiên, không phải tất cả các tính năng trên đường trình đến của bạn sẽ được triển khai trong một phiên bản duy nhất (tôi hy vọng!). Vậy khi bạn có tình huống lai giữa các tính năng và quy trình cũ và mới, môi trường làm việc sẽ hoạt động như thế nào?

Các yếu tố này là cần thiết để đạt được thành công và những kết quả kinh doanh cuối cùng mà bạn mong muốn!

Những chiến lược triển khai quan trọng khác nào bạn bao gồm trong kế hoạch của mình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *