csm 01 TS User interface PUB 02f8c5d1b6
𝐓ậ𝐩 𝟒 – 𝐏𝐡ầ𝐧 𝟐 𝐈 𝐓𝐇Ự𝐂 𝐇À𝐍𝐇 𝐕Ẽ 𝐂𝐇𝐈 𝐓𝐈Ế𝐓 ĐÈ𝐍
Video tiếp nối bài tập thực hành vẽ chi tiết đèn:
– Tạo phác thảo 2D
– Lên kích thước
– Ràng buộc
– Sá»­ dụng lệnh extrude
– Sá»­ dụng lệnh turning
 Xem video đầy đủ tại đây: https://youtu.be/2uGRH5gPhyU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *