csm 01 TS User interface PUB 02f8c5d1b6
TẬP 3 – KHÁM PHÁ CÁC TÙY CHỌN VÀ DỰNG KHỐI 3D CƠ BẢN TRÊN TOPSOLID’WOOD
 Video này giúp bạn hiểu rõ về các lệnh 3D và tuỳ chọn cơ bản như: extrude, revolve, drilling, chamfer, fillet…
 Click để xem video đầy đủ tại đây: https://youtu.be/5sZRJdV_LmU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *