Lợi ích của phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm cung cấp như một dịch vụ. Teamcenter X là SaaS PLM trên đám mây, được vận hành bởi Siemens

Fullscreen Mode

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *