Bạn có ý tưởng nào về cách LDAP hoạt động ở cấp độ doanh nghiệp khi bạn có nhiều tên miền, tên miền phụ, v.v. không?

1686575406359

⭕ Cấu trúc Thư mục: LDAP cho phép một cấu trúc thư mục phân cấp, thường được gọi là Directory Information Tree (DIT). Trong việc triển khai ở mức doanh nghiệp, cấu trúc thư mục có thể được tổ chức để phản ánh cấu trúc tổ chức, với các miền, miền con và đơn vị tổ chức (OU) đại diện cho các phòng ban, nhóm hoặc địa điểm khác nhau.

⭕ Sao chép Thư mục: Trong một môi trường phân tán với nhiều miền và miền con, việc sao chép thư mục trở nên quan trọng để đảm bảo thông tin thư mục được nhất quán và đồng bộ trên toàn mạng. Cơ chế sao chép cho phép các thay đổi được thực hiện trong một miền hoặc miền con được lan truyền đến các miền khác, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và sẵn có.

⭕ Bộ chứa Toàn cầu: Trong một số cài đặt LDAP, Bộ chứa Toàn cầu được sử dụng để cung cấp một cái nhìn tổng hợp về thông tin thư mục trên nhiều miền và miền con. Bộ chứa Toàn cầu chứa các bản sao một phần của các thuộc tính được truy cập phổ biến nhất từ mỗi miền, cho phép tìm kiếm hiệu quả và nhanh chóng trên toàn cơ sở dữ liệu thư mục.

⭕ Mối quan hệ Tin cậy: Mối quan hệ tin cậy được thiết lập giữa các miền và miền con để cho phép truy cập an toàn và kiểm soát đến thông tin thư mục. Mối quan hệ tin cậy xác định mức độ truy cập và xác thực được phép giữa các miền khác nhau, tạo điều kiện cho xác thực người dùng và kiểm soát truy cập trên toàn doanh nghiệp.

⭕ Đăng nhập một lần (SSO): LDAP có thể tích hợp với các giải pháp Đăng nhập một lần để cung cấp trải nghiệm xác thực liền mạch cho người dùng trên nhiều miền và miền con. SSO cho phép người dùng đăng nhập một lần và truy cập các hệ thống và tài nguyên khác nhau mà không cần xác thực riêng cho mỗi miền hoặc miền con.

⭕ Quy ước Đặt tên: Quy ước đặt tên nhất quán là quan trọng để đảm bảo rõ ràng và dễ quản lý trong một môi trường LDAP với nhiều miền và miền con. Xác định rõ quy ước đặt tên cho các miền, miền con, OU và các đối tượng thư mục khác giúp duy trì sự tổ chức và đơn giản hóa các nhiệm vụ quản lý.

⭕ Kiểm soát truy cập và Bảo mật: LDAP hỗ trợ các cơ chế bảo mật khác nhau để kiểm soát truy cập vào thông tin thư mục. Danh sách kiểm soát truy cập (ACLs) có thể được cấu hình để xác định ai có quyền đọc, ghi hoặc quản lý đối với các miền, miền con hoặc đối tượng thư mục cụ thể. Các cơ chế mã hóa như SSL/TLS có thể được sử dụng để bảo mật giao tiếp giữa khách hàng và máy chủ LDAP.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *