SE VBL hero 1920x1080 1 1

Solid Edge Value-Based Licensing cho phép người dùng mua tokens hiệu quả về chi phí có thể được sử dụng để truy cập các giải pháp bổ sung mạnh mẽ của Solid Edge.

SE VBL hero 1920x1080 1

Mở rộng khả năng phát triển sản phẩm của bạn với giấy phép linh hoạt.

Điểm mới trong Solid Edge 2023, Solid Edge Value-Based Licensing cho phép bạn mua các gói giấy phép “tokens” tiết kiệm chi phí có thể được sử dụng để truy cập các sản phẩm bổ trợ của Solid Edge theo yêu cầu. Nhận quyền truy cập ngay vào chức năng nâng cao có thể được chia sẻ giữa các nhóm phát triển sản phẩm của bạn trên cơ sở khi cần thiết. Tùy chọn cấp phép linh hoạt mới này, có sẵn thông qua đăng ký Solid Edge SaaS, cho phép bạn truy cập ngay vào nhiều loại sản phẩm tích hợp: Generative Design Pro, Point Cloud Visualization, Electrical Routing, PCB Collaboration, Advanced PMI, Simulation và Solid Edge XpresRoute. Với hệ thống tokens linh hoạt, bạn có thể dễ dàng kết hợp và kết hợp các sản phẩm bổ trợ khi cần.

Kích hoạt các tính năng bạn muốn, khi bạn cần chúng.

Value-Based Licensing là một giải pháp thay thế linh hoạt, hiệu quả về chi phí so với việc mua từng sản phẩm bổ trợ riêng lẻ. Chọn các khả năng của phần bổ trợ Solid Edge mà bạn muốn, khi bạn cần chúng. Không cần mua nhiều lần, tùy chọn cấp phép này cho phép bạn chọn khả năng nào bạn muốn và khi nào, đồng thời cung cấp sự tự do kết hợp và kết hợp các sản phẩm bổ trợ của Solid Edge

Mua value-based license tokens

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu phương thức mua hàng mới này và mong muốn được thấy cộng đồng của chúng tôi khám phá tùy chọn này. Hiện tại, tokens có sẵn để mua theo gói 25 hoặc 50. Trong thời gian giới hạn, được giảm 10% khi mua gói đăng ký hàng năm gồm 25 hoặc 50 tokens.

Nhanh lên – ưu đãi sắp hết hạn. Yêu cầu chiết khấu của bạn →

 

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *