Change Manager trong Teamcenter và Active Workspace

Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản lý thay đổi sản phẩm hiệu quả? Hãy khám phá Change Manager, một công cụ không thể thiếu trong Teamcenter và Active Workspace. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về ứng dụng này và cách nó hỗ trợ quản lý sản phẩm từ khâu thiết kế đến sản xuất.

Quy trình này giúp tổ chức của bạn đảm bảo chất lượng của mỗi thay đổi được thực hiện trên sản phẩm bằng cách cung cấp cơ chế cho việc nhận diện vấn đề, ủy quyền thay đổi, phối hợp và lập kế hoạch, phân tích chi phí và lợi ích, và ghi chép lại các thay đổi.

Quản lý thay đổi cung cấp cấu hình sẵn có, thực tiễn tốt nhất trong việc điều phối quy trình làm việc cho các quá trình kỹ thuật và thiết kế để xem xét ảnh hưởng, khởi xướng, quản lý, xem xét/phê duyệt và thực hiện các thay đổi sản phẩm.

 • Identify change (Nhận diện thay đổi)
  • Problem report (Báo cáo vấn đề): Là tài liệu hoặc hệ thống ghi nhận các vấn đề hoặc nâng cấp cần thiết. Nó bao gồm thông tin cần thiết để xác nhận và tái tạo lại các vấn đề được quan sát hoặc để ghi lại chi tiết của yêu cầu nâng cấp.
 • Authorize change (Ủy quyền thay đổi)
 • Implement change (Thực hiện thay đổi)
  • Change notice (Thông báo thay đổi): Cung cấp kế hoạch chi tiết để giải quyết một hoặc nhiều Yêu cầu thay đổi kỹ thuật hoặc một phần của Yêu cầu thay đổi kỹ thuật.
  • Dưới cùng là “Workflows” (Quy trình làm việc) thể hiện các quy trình được thiết kế để quản lý việc thay đổi một cách có hệ thống.

Các thành phần của Change Manager bao gồm:

 • Change Manager: Giúp bạn theo dõi các thay đổi của sản phẩm trong suốt vòng đời của nó.
 • Workflow Designer: Để theo dõi sự phát triển của các thay đổi.
 • Schedule Manager: Để tạo cấu trúc phân rã công việc bạn có thể sử dụng để lập kế hoạch và lịch trình các thay đổi bạn đang thực hiện cho sản phẩm của mình.

Các thách thức thường gặp về sản phẩm sau khi phát hành bao gồm:

 1. Bạn có thể xác định được đối tượng bị ảnh hưởng do lỗi trong sản phẩm không?
 2. Bạn có biết ai chịu trách nhiệm về các thay đổi, và ai đã phê duyệt chúng không?
 3. Bạn có thể nhận diện được các vấn đề về chất lượng do lỗi trong giao tiếp thay đổi không?
 4. Bạn có biết công ty của mình đã tiêu tốn quá nhiều thời gian vào việc kiểm soát thay đổi, phê duyệt và thực hiện thay đổi không?

Nguyên nhân của sự thất bại sản phẩm bao gồm:

 1. Thất bại trong thiết kế.
 2. Thất bại trong sản xuất.
 3. Vấn đề chất lượng.
 4. Vấn đề vật liệu.
 5. Quy trình kiểm thử sai.

Chu trình Quản lý Thay đổi bao gồm các đối tượng thay đổi như:

Chu trình Quản lý Thay đổi trong Teamcenter
Chu trình Quản lý Thay đổi trong Teamcenter
 1. Báo cáo Vấn đề (Problem Reports – PR): Một PR ghi nhận thông tin về một vấn đề hoặc một cải tiến. Nó bao gồm thông tin cần thiết để xác nhận và tái tạo lại bất kỳ vấn đề nào được quan sát hoặc để ghi lại chi tiết của một yêu cầu cải tiến.
 2. Yêu cầu Thay đổi Kỹ thuật (Engineering Change Request – ECR): Một ECR đề xuất giải pháp cho vấn đề với ước tính chi phí và lợi ích của việc thực hiện thay đổi.
 3. Thông báo Thay đổi Kỹ thuật (Engineering Change Notice – ECN): Nó cung cấp một kế hoạch công việc chi tiết để giải quyết một hoặc nhiều ECR hoặc một phần của một ECR.

Trong Change Manager, bạn có thể thực hiện các công việc sau:

 • Identify the Problems (Xác định vấn đề): Nhận diện các vấn đề hoặc các khu vực cần thay đổi.
 • Create the change (Tạo ra sự thay đổi): Lập kế hoạch hoặc đề xuất cho sự thay đổi.
 • Derive the change from another (Phát sinh sự thay đổi từ một sự thay đổi khác): Sử dụng một sự thay đổi hiện có làm cơ sở cho một sự thay đổi mới.
 • Review the solutions (Review ECR và ECN): Đánh giá các giải pháp đề xuất (Engineering Change Request và Engineering Change Notice – Yêu cầu Thay đổi Kỹ thuật và Thông báo Thay đổi Kỹ thuật) về khả năng thực thi và ảnh hưởng của chúng.
 • Manage the change process (Quản lý quá trình thay đổi): Giám sát việc triển khai và tiến độ của sự thay đổi.
 • Initiate the workflow (Khởi tạo luồng công việc): Bắt đầu quy trình qua đó sự thay đổi sẽ được đánh giá và triển khai.
 • Assign the Participants (Phân công người tham gia): Chỉ định cá nhân hoặc nhóm có trách nhiệm với các khía cạnh khác nhau của sự thay đổi.
 • Assign Effectivity (Phân công hiệu quả): Xác định thời điểm sự thay đổi trở nên hiệu quả.
 • Close ECR and ECN (Đóng ECR và ECN): Hoàn thành tài liệu và các thủ tục liên quan đến yêu cầu thay đổi và thông báo thay đổi.
 • Develop or Implement the solution (Phát triển hoặc Thực hiện giải pháp): Đưa sự thay đổi vào hành động.
 • Define the change properties (Xác định tính chất của sự thay đổi): Đặc tả đặc điểm và phạm vi của sự thay đổi.
 • Relate the Problem and reference Items (Liên kết vấn đề và các mục tham chiếu): Kết nối các vấn đề được nhận diện với các mục hoặc khu vực bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi.
 • Set up the users and organizations and roles (Thiết lập người dùng, tổ chức và vai trò): Cấu hình hệ thống với các bên liên quan và vai trò của họ.
 • Controls the action of participants through conditions (Kiểm soát hành động của người tham gia qua các điều kiện): Quản lý cách thức người tham gia tương tác với quá trình thay đổi, thường qua các điều kiện hoặc quy tắc cụ thể.
 • Create the workflow (Tạo luồng công việc): Thiết kế chuỗi các bước mà qua đó một sự thay đổi sẽ được xử lý.

Quy trình PR

Problem Reports in Teamcenter
Problem Reports in Teamcenter

Sau khi bạn tạo PR, hãy chỉ định một chuyên gia và gửi nó vào quy trình làm việc.

 • Tạo PR: Người dùng có thể khởi tạo một Purchase Request (Yêu cầu Mua hàng).
 • Phân công chuyên gia và luồng công việc: Chỉ định một chuyên gia để xử lý PR và nộp nó vào một luồng công việc.
 • Phân công Phân tích viên và Đặt Ưu tiên: Giao một phân tích viên cho PR và xác định mức độ khẩn cấp hoặc quan trọng của nó.

Quy trình ECR Fast Track:

ECR fast Track Process
ECR fast Track Process
 • Thực hiện bởi phân tích viên.
 • Bao gồm việc phân loại ECR, phân công phân tích viên, hoàn thành kế hoạch, và phát sinh thay đổi.
 • Chuyên gia thay đổi được phân công phát sinh một Engineering Change Notice (ECN – Thông báo Thay đổi Kỹ thuật) để thực hiện giải pháp.

Engineering change request (ECR) standard track process example (Ví dụ về quy trình tiêu chuẩn ECR)

Standard Track
Standard Track
 • Quy trình ECN được thực hiện bởi Phân tích viên (chuyên gia kỹ thuật), người chịu trách nhiệm phát triển kế hoạch triển khai, có thể sử dụng Lịch trình để lập kế hoạch cho tất cả các nhiệm vụ.
 • Đặt hiệu quả cho việc triển khai cấu hình mới.
 • ECN là sự phát hành từ Kỹ thuật đến Sản xuất.

Engineering change notice (ECN) process (Quy trình ECN)

CM
CM
 • Quy trình ECN được thực hiện bởi Phân tích viên (chuyên gia kỹ thuật), người chịu trách nhiệm phát triển kế hoạch triển khai, có thể sử dụng Lịch trình để lập kế hoạch cho tất cả các nhiệm vụ.
 • Đặt hiệu quả cho việc triển khai cấu hình mới.
 • ECN là sự phát hành từ Kỹ thuật đến Sản xuất.

Change Solution Business Process Participants (Các bên tham gia quá trình Giải pháp Thay đổi Kinh doanh)

CN Process
CN Process
 • Requestor (Người yêu cầu): Tạo ra các đối tượng thay đổi, Mô tả rõ ràng định nghĩa của sự thay đổi.
 • Change Specialist (Chuyên gia thay đổi): Xác định liệu kế hoạch giải pháp thay đổi đã hoàn thành. Xác định quy trình luồng cho giải pháp thay đổi (tiêu chuẩn hoặc không chính thức). Quản lý ước lượng chi phí.
 • Analyst (Phân tích viên): Thực hiện khuyến nghị kỹ thuật, Phân tích tác động, Kế hoạch triển khai.
 • Change Review Board: CRB đưa ra quyết định kinh doanh.
 • Change Implementation Board: Triển khai giải pháp và đánh giá, Phê duyệt và ủy quyền, đặt hiệu quả cho nó.

Mối quan hệ giữa các sự thay đổi với nhau

Một đối tượng thay đổi trong Teamcenter liên quan đến đối tượng thay đổi khác để quản lý các giai đoạn của quá trình thay đổi.

Change Implements
Change Implements

Change Implemented By
Change Implemented By

Change States (Các trạng thái thay đổi)

 • Mức độ hoàn thành hoặc độ trưởng thành của nó (ví dụ, đang Mô tả (Elaborating) hoặc đang Đánh giá (Reviewing)).
 • Quyết định kinh doanh trong quá trình thay đổi hoặc cách xử lý của nó.

Closure (Đóng lại): Định nghĩa trạng thái của các đối tượng thay đổi:

 • Open (Mở)
 • Closed (Đóng)
 • On hold (Tạm hoãn)
 • Cancelled (Hủy bỏ)

Maturity (Độ trưởng thành): Định nghĩa mức độ hoàn thành của đối tượng thay đổi đang mở

 • Elaborating (planning phase)/ Mô tả (giai đoạn lập kế hoạch)
 • Reviewing (Review by single reviewer or board)/ Đánh giá (Đánh giá bởi người đánh giá đơn lẻ hoặc hội đồng)
 • Executing (Once review got approved)/ Thực hiện (Sau khi đánh giá được phê duyệt)
 • Complete (Hoàn thành)

Disposition (Quyết định): Đại diện cho quyết định kỹ thuật, kinh doanh, hoặc triển khai của cá nhân hoặc hội đồng đánh giá

 • None (Không có)
 • Investigate (Xem xét)
 • Approved (Phê duyệt)
 • Disapproved (Không phê duyệt)
 • Deferred   (Hoãn lại)

Change Folders (Thư mục Thay đổi):

CM Folders

  CM Folders
 • Problems Items: Các phiên bản item có vấn đề.
 • Impacted Items: Các phiên bản item đang được thay đổi.
 • Solution Items: Các phiên bản item sẽ là kết quả.
 • Reference Items: Bất kỳ đối tượng bổ sung nào có thông tin liên quan.
 • Plan Items: Lịch trình xác định nhiệm vụ.
 • Implements: Tham chiếu đến phiên bản đối tượng thay đổi.
 • Implemented By: Các phiên bản đối tượng thay đổi được tham chiếu bởi đối tượng thay đổi này.

Lợi ích của Change Management (Quản lý Thay đổi):

 • Giúp bạn cải thiện sản phẩm nhanh hơn so với đối thủ trong Teamcenter.
 • Cho phép bạn nhanh chóng phản ứng với động thái thị trường.
 • Cung cấp lựa chọn tăng tốc thay đổi sản phẩm đơn giản hoặc kiểm soát chặt chẽ các thay đổi phức tạp.
 • Tích hợp các nhà cung cấp và đối tác liên minh vào quy trình thay đổi của bạn.
 • Cho phép người ra quyết định hiểu rõ trường hợp kinh doanh biện minh cho sự thay đổi được đề xuất.
 • Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn doanh nghiệp và quy tắc kinh doanh.
 • Tận dụng các vòng lặp cải tiến liên tục trong quy trình thay đổi của bạn.
Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *