– Tạo nhanh các mặt ván lắp ghép với nhau

– Chỉnh sửa kích thước chi tiết theo các biến đã gán parameter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *