Sử dụng thư viện component tiêu chuẩn như chốt, vít… – Tự động lấy số lượng, kích thước, khoảng cách – Có thể chọn nhiều mã code khác nhau để thay đổi và chỉnh sửa – Tự động cắt lỗ khi lắp ráp.

Our Website: https:// plmes.io

Facebook: https://www.facebook.com/thanh.sysadmin

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thanhplm/

Questions? Call +84 976-099-099 or tyler.luu@plmes.io

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *