Có gì mới trong NX 2306 Design?

  • Dễ dàng tạo bề mặt chuyển tiếp phức tạp với Bridge Surface
  • Thêm các tùy chọn mới cho phép người dùng tạo các chuyển tiếp bề mặt phức tạp và có sự kiểm soát tốt hơn về hình dạng đầu ra
  • Khám phá các tùy chọn khác nhau để chuyển đổi sang mô hình ảo hóa hoặc đám mây, giải phóng tài nguyên và giảm thiểu chi phí sở hữu.
  • Dễ dàng truy cập dữ liệu, xử lý dữ liệu và xử lý sau cùng của dữ liệu cho mục đích học máy.
  • Giảm thiểu sự phụ thuộc vào các công cụ tùy chỉnh, dịch vụ và công cụ của bên thứ ba.
  • Bền vững là một vấn đề phức tạp yêu cầu sự hợp tác trong suốt các giai đoạn phát triển sản phẩm và giữa các bên liên quan.

Our Website: https://plmes.io
Facebook: https://www.facebook.com/thanh.sysadmin
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thanhplm/

Questions? Call +84 976-099-099 or tyler.luu@plmes.io

#nx2306 #nxcad

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *