Có gì mới trong NX 2306 Design?

  • Dễ dàng tạo bề mặt chuyển tiếp phức tạp với Bridge Surface
  • Thêm các tùy chọn mới cho phép người dùng tạo các chuyển tiếp bề mặt phức tạp và có sự kiểm soát tốt hơn về hình dạng đầu ra
  • Khám phá các tùy chọn khác nhau để chuyển đổi sang mô hình ảo hóa hoặc đám mây, giải phóng tài nguyên và giảm thiểu chi phí sở hữu.
  • Dễ dàng truy cập dữ liệu, xử lý dữ liệu và xử lý sau cùng của dữ liệu cho mục đích học máy.
  • Giảm thiểu sự phụ thuộc vào các công cụ tùy chỉnh, dịch vụ và công cụ của bên thứ ba.
  • Bền vững là một vấn đề phức tạp yêu cầu sự hợp tác trong suốt các giai đoạn phát triển sản phẩm và giữa các bên liên quan.

Our Website: https://plmes.io
Facebook: https://www.facebook.com/thanh.sysadmin
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thanhplm/

Questions? Call +84 976-099-099 or tyler.luu@plmes.io

#nx2306 #nxcad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *