Install Deployment Center 14.1 – Cài đặt Deployment Center 14.1

The Deployment Center version aligns with the Teamcenter version Deployment Center 4.3 is renamed Deployment Center 14.1 to help clarify version dependencies, thereby simplifying the deployment of Teamcenter.
This change helps simplify deployment by reducing the number of product versions to correlate: Teamcenter 14.1 is deployed using Deployment Center 14.1, and future release versions will correspond similarly.
Phiên bản Deployment Center phù hợp với phiên bản Teamcenter Deployment Center 4.3 được đổi tên thành Deployment Center 14.1 để giúp làm rõ các phụ thuộc phiên bản, do đó đơn giản hóa việc triển khai Teamcenter.
Thay đổi này giúp đơn giản hóa việc triển khai bằng cách giảm số lượng phiên bản sản phẩm xuống tương quan: Teamcenter 14.1 được triển khai bằng Deployment Center 14.1 và các phiên bản phát hành trong tương lai sẽ tương tự.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *