Bạn đang gặp khó khăn với FCC (FMS Client Cache) của Teamcenter

Bạn đang gặp khó khăn với FCC (FMS Client Cache) của Teamcenter, không thể khởi động hoặc khởi động lại? Đừng lo! Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để giúp bạn xác định và giải quyết vấn đề.

Hiểu về FCC (FMS Client Cache): FCC là nền tảng của các hoạt động dựa trên file trong Teamcenter, và trong bối cảnh của File Management System (FMS), nó được gọi là FCC (FMS Client Cache). Thành phần này quản lý cả việc tải lên và tải xuống các file vật lý trong môi trường Rich Client, xử lý các volume trong cả kiến trúc 2-tier và 4-tier.

Bạn đang gặp khó khăn với FCC (FMS Client Cache) của Teamcenter
Bạn đang gặp khó khăn với FCC (FMS Client Cache) của Teamcenter

Các Bước Khắc Phục Sự Cố:

 1. Kiểm Tra Nhật Ký FCC (FMS Client Cache):
 • Tìm kiếm các file nhật ký liên quan.
 • Xem xét kỹ lưỡng nhật ký để tìm thông báo lỗi hoặc cảnh báo.
 1. Xác Minh Cấu Hình FCC (FMS Client Cache):
 • Đảm bảo cài đặt chính xác trong các file cấu hình FCC.
 • Xác nhận các tham số như đường dẫn thư mục và quyền truy cập.
 1. Tài Nguyên Hệ Thống:
 • Xác nhận có đủ bộ nhớ và không gian đĩa.
 • Kiểm tra nguồn tài nguyên hệ thống có sẵn cho FCC (FMS Client Cache) và các hoạt động FMS.
 1. Khởi Động Lại Dịch Vụ Teamcenter:
 • Khởi động lại bằng cách sử dụng công cụ quản trị hoặc tiện ích dòng lệnh.
 1. Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu:
 • Xác nhận cài đặt kết nối cơ sở dữ liệu trong cấu hình Teamcenter.
 • Xác định tính khả dụng và trạng thái của máy chủ cơ sở dữ liệu.
 1. Quyền Truy Cập Và Quyền Truy Cập File:
 • Kiểm tra quyền truy cập hệ thống file cho người dùng hoặc tài khoản dịch vụ FCC (FMS Client Cache).
 1. Nhật Ký Và Thông Báo Lỗi:
 • Xem xét nhật ký để thu thập thông tin chi tiết về lỗi hoặc cảnh báo.
 1. Khóa File Và Xung Đột:
 • Áp dụng các cơ chế khóa file hiệu quả để ngăn chặn xung đột.
 1. Vấn Đề Về Bộ Nhớ Và Tài Nguyên:
 • Kiểm tra nguồn tài nguyên hệ thống để đảm bảo có đủ bộ nhớ và không gian đĩa.
 1. Áp Dụng Các Bản Cập Nhật Và Cập Nhật:
 • Cập nhật Teamcenter và các thành phần FCC (FMS Client Cache) để tăng cường ổn định.
 • Mở rộng việc thực hành này cho File Management System (FMS) mới được giới thiệu.
 1. Tham Khảo Ý Kiến Hỗ Trợ Siemens:
 • Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Siemens.
 • Cung cấp thông tin đầy đủ về lỗi và các bước khắc phục sự cố đã thực hiện.

...\tccs\bin\fccstat -kill
taskkill /IM java.exe
Delete: %USERNAME%\FCCCache
...\tccs\bin\fccstat -start

📘 Lưu Ý Quan Trọng: Các bước cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản và cấu hình Teamcenter của bạn. Để được hướng dẫn chính xác, hãy tham khảo tài liệu của Siemens hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ đội ngũ, đối tác của họ.

 

 

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *