Những Thách Thức Khi Triển Khai Teamcenter PLM

Bí Quyết Đối Mặt Với Những Thách Thức Khi Triển Khai Teamcenter PLM

Khi triển khai và tận dụng Teamcenter PLM, nhiều tổ chức thường gặp phải những thách thức phổ biến như:

 • Chuyển đổi từ hệ thống trên máy chủ đến Đám mây (On-premises to Cloud migration).
 • Tùy chỉnh và Cấu hình (Customization and Configuration).
 • Tích hợp với Hệ thống hiện tại như CAD, ERP và hệ thống MES.
 • Việc tiếp nhận và Đào tạo người dùng (User Adoption and Training).
 • Chất lượng và Quản trị dữ liệu (Data Quality and Governance).
 • Hiệu suất và Khả năng mở rộng (Performance and Scalability).
 • Quản lý thay đổi (Change Management).
 • Bảo mật và Tuân thủ (Security and Compliance).
 • Bảo dưỡng và Nâng cấp (Maintenance and Upgrades).
 • Chuyển dữ liệu cũ (Legacy Data Migration).
Những Thách Thức Khi Triển Khai Teamcenter PLM
Những Thách Thức Khi Triển Khai Teamcenter PLM

Để giảm thiểu những thách thức này, rất quan trọng cho các tổ chức phải tiến hành kế hoạch kỹ lưỡng, đầu tư vào việc đào tạo toàn diện, tham gia vào việc quản lý thay đổi hiệu quả và có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhà cung cấp dịch vụ Teamcenter có kinh nghiệm như SDE TECH.

SDE TECH và đội ngũ tư vấn của họ mang lại nhiều năm kinh nghiệm và đã hoàn thành thành công một số dự án tiêu biểu cho các khách hàng trong lĩnh vực Hàng không & Quốc phòng (ITAR), Ô tô và khách hàng SMB. Dưới đây là một số dự án tiêu biểu:

 1. Hỗ trợ quản trị Teamcenter theo yêu cầu cho các khách hàng không có chuyên môn Teamcenter trong đội ngũ của họ.
 2. Triển khai dữ liệu Teamcenter tuân thủ ITAR cho Hàng không từ TC Enterprise đến TC UA 14.2 với quản lý thay đổi toàn diện, tích hợp với hệ thống ERP và chuyển dữ liệu cũ.
 3. Chuyển dữ liệu Teamcenter từ máy chủ trên máy chủ đến máy chủ Đám mây.
 4. Nâng cấp Teamcenter, Cân bằng tải bằng cách thiết lập nhiều máy chủ pool.
 5. Triển khai quản lý thay đổi TC 14.x, quy trình làm việc với việc phát hành tất cả các mục giải pháp, BOMs với việc phát hành đối tượng thay đổi.
 6. Kiến trúc Tích hợp EBOM, Workflow và CAD của TC 13.x.
 7. Triển khai HTTPS và nhiều máy chủ pool/cân bằng tải.
 8. Triển khai Active Workspace (AWC) với SSO cho thay đổi, BOM và Quản lý tài liệu.
 9. Triển khai quản lý thay đổi/Quản lý yêu cầu cho công ty hàng không.
 10. Chuyển dữ liệu CAD từ hệ thống tệp cục bộ đến Teamcenter/NX.

plm, Teamcenter PLM, Triển Khai PLM, Tích Hợp PLM

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *