data services plm saas

Cấu hình Single Sign-On (SSO) với LDAP, RAC (Oracle Real Application Clusters) và Azure.

☑ Thiết lập LDAP cho xác thực: Cấu hình máy chủ LDAP của bạn (như Microsoft Active Directory hoặc OpenLDAP) để phục vụ như nguồn xác thực cho ứng dụng của bạn. Điều này bao gồm việc tạo tài khoản người dùng, xác định nhóm và thiết lập các điều khiển truy cập phù hợp.

☑ Cấu hình tích hợp LDAP với RAC: Trong một môi trường RAC, bạn cần cấu hình xác thực LDAP cho Cơ sở dữ liệu Oracle. Thông thường, điều này bao gồm việc sửa đổi các tệp SQLNET.ORA và LDAP.ORA để chỉ định chi tiết máy chủ LDAP và cơ sở tìm kiếm phù hợp cho xác thực người dùng.

☑ Thiết lập Azure Active Directory (Azure AD): Tạo một Azure AD tenant và đăng ký ứng dụng của bạn với Azure AD. Điều này cho phép Azure AD hoạt động như nhà cung cấp danh tính cho SSO.

☑ Cấu hình Azure AD như một nhà cung cấp danh tính: Cấu hình Azure AD như một nhà cung cấp danh tính cho ứng dụng của bạn. Điều này bao gồm cấu hình các thiết lập SAML (Security Assertion Markup Language) cần thiết, bao gồm chỉ định URL Assertion Consumer Service (ACS) và siêu dữ liệu SAML cho ứng dụng của bạn.

☑ Tích hợp LDAP với Azure AD: Kết nối Azure AD với máy chủ LDAP của bạn để kích hoạt đồng bộ hóa và xác thực người dùng. Thông thường, điều này bao gồm sử dụng Azure AD Connect, cho phép bạn đồng bộ hóa tài khoản người dùng và thuộc tính từ máy chủ LDAP của bạn đến Azure AD.

☑ Kích hoạt SSO giữa Azure AD và RAC: Cấu hình các thiết lập SAML trong RAC để kích hoạt SSO với Azure AD. Điều này bao gồm nhập siêu dữ liệu SAML từ Azure AD, cấu hình chi tiết Nhà cung cấp Dịch vụ (SP) và ánh xạ các thuộc tính LDAP thành các thuộc tính SAML cần thiết.

☑ Kiểm tra và xác minh cấu hình SSO: Thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo SSO hoạt động chính xác. Kiểm tra xác thực và ủy quyền người dùng, xác minh rằng người dùng có thể truy cập các ứng dụng một cách an toàn bằng các thông tin xác thực LDAP của họ và xác minh đồng bộ hóa giữa Azure AD và máy chủ LDAP.

Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ đạt được những điều tốt nhất cho tương lai của mình.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *